1. Who will qualify for Science, Technology, and Engineering (STE) Program?

(Sino ang magiging kwalipikado para sa Science, Technology, and Engineering (STE) Program?)

 • Answer/Sagot: Learners with a general of 85% and above, and those with no grades below 83% in other subjects.

(Mga mag-aaral na may pangkalahatang 85% pataas, at ang mga walang markang mas mababa sa 83% sa ibang mga asignatura.)

 1. What are the requirements to be submitted?

(Ano ang mga kinakailangan na isusumite?)

 • Answer/Sagot: Photocopy or scanned (CLEAN and READABLE) of Grade 5 Permanent Record (SF10) and Grade 6 Report Card of first and second grading.

(I-photocopy o scanned (MALINIS at MABASA) ng Grade 5 Permanent Record (SF10) at Grade 6 Report Card ng una at ikalawang grading.)

 1. When can a learner apply for (STE) Program?

(Kailan maaaring mag-aplay para sa (STE) Program ang isang mag-aaral?)

 • Answer/Sagot: The school will accept applicants starting April 5, 2022, until May 23, 2022, from 8:00 AM – 5:00 PM, Mondays thru Fridays.

(Tatanggap ang paaralan ng mga aplikante simula Abril 5, 2022, hanggang Mayo 23, 2022, mula 8:00 AM – 5:00 PM, Lunes hanggang Biyernes.)

 1. How to apply/submit?

 (Paano mag-apply/magsumite?)

 • Answer/Sagot:

ONLINE

      • You may send a soft copy to the official Facebook Page of ASNHS Guidance and Counseling Office through: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (please choose only one modality for sending either through Facebook or email only to avoid duplication of the applicant’s entry.

(Maaari kang magpadala ng soft copy sa opisyal na Facebook Page ng ASNHS Guidance and Counseling Office sa pamamagitan ng: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (mangyaring pumili lamang ng isang modality para sa pagpapadala sa pamamagitan ng Facebook o email lamang upang maiwasan ang pagdoble ng entry ng aplikante.)

Walk-in

      • You may drop the hardcopy at the guidance office (following health protocols, e.g. wearing facemasks, physical distancing, and frequent hand washing.

(Maaari mong ihulog ang hardcopy sa guidance office (pagsunod sa mga health protocol, hal. pagsusuot ng facemask, physical distancing, at madalas na paghuhugas ng kamay.)

For more information and queries, you may contact the school’s guidance office mobile number: 09503893877

(Para sa karagdagang impormasyon at mga katanungan, maaari kang makipag-ugnayan sa mobile number ng guidance office ng paaralan: 09503893877)

 1. What are the requirements for Transferees?

  (Ano ang mga kinakailangan para sa mga Transferee?)

  • Answer/ Sagot:
     1. 2x2 photo
     2. PSA Birth Certificate
     3. Good Moral Certificate
     4. Form 138 (School Report Card)
     5. Accomplished Learner’s Profile at the Guidance Office