English
Mathematics
Science
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Music
Arts
Physical Education 
Health
Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP)
Technology and Livelihood Education (TLE)