English
Mathematics
Music
Arts
Physical Education 
Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP)
Technology and Livelihood Education (TLE)